Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy


Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w dniu 21.05.2014r. ogłosiła przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce". 

Realizację inwestycji przewidziano na lata 2014 - maj 2015. Wykonawcą jest INSTALBUD s.c. Łukasz Kaczmarczyk i Stanisław Kaczmarczyk, 32-740 Łapanów 69, wartość inwestycji wynosi 1.669.160,51 zł. Na dofinansowanie powyższego zadania Gmina złożyła wniosek w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, oś Priorytetowa 7 - Infrastruktura ochrony środowiska, Działanie 7.1. Gospodarka wodno-ściekowa, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W bieżącym roku została podpisana umowa o dofinansowanie na powyższe zadanie, zgodnie z treścią której Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 70% wydatków kwalifikowalnych. 
Powyższy projekt obejmuje budowę pompowni wody zlokalizowanej na dz. nr 299/14 w Wawrzeńczycach ze zbiornikiem zasobowym żelbetowym o średnicy wewnętrznej 5,0 m i pojemności całkowitej 54m3. Woda do zbiornika zasobowego dostarczana będzie rurociągiem zasilającym PE 225 mm. Pompownia została zaprojektowana jako zbiornik żelbetowy, z dwiema pompami o wydajności 20m3 /h, wysokości podnoszenia H=53m. Zadaniem pomp jest transport wody ze zbiornika zasobowego do zbiornika magazynowo-wyrównawczego w Igołomi za pomocą rurociągu tłocznego PEo160/225 mm. Praca pomp oparta będzie na wskaźnikach sond poziomu wody w zbiorniku (hydrostatyk) z pełną automatyką. Założono pełną wymianę wody w zbiorniku w ciągu doby (800 m3) - praca obu pomp 20godz/dobę. Nad zbiornikiem zaprojektowano pomieszczenie techniczne o wymiarach w rzucie poziomym odpowiadających rzutowi zbiornika, służące do wykonywania prac kontrolno-serwisowych pompowni. Dla wyrównania nierównomierności rozbioru wody przez mieszkańców gminy Igołomia -Wawrzeńczyce oraz w celu magazynowania wody na cele bytowo - gospodarcze i ppoż., zaprojektowano zbiornik terenowy żelbetowy o pojemności całkowitej użytkowej V = 2 x 400 m3, realizowany jako cylindryczny dwukomorowy z komorą zasuw umieszczoną pośrodku, o zwierciadle wody na poziomie 265.00 m n.p.m. i napełnieniu roboczym 4.65 m, stanowiący źródło wody pokrywające 70% docelowego zapotrzebowania maksymalnego dobowego gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Zbiornik zlokalizowany jest na działce nr ewid. 159/1 w miejscowości Igołomia. Zbiornik magazynowo-wyrównawczy oraz pompownia będą ogrodzone oraz będą miały urządzone zjazdy na drogę gminną. W projekcie przewidziano budowę sieci wodociągowej łączącej pompownie ze zbiornikami zasobowymi rurociągami: D 225 -147,1m; D 160 PE - 2918,2m; oraz przyłącza D 50 PE - 274,0m. 
Inwestycja jest uzupełnieniem gminnego systemu wodociągowego i stanowi II część III-go etapu wodociągowania gminy, kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki wodnej w gminie. W następnych okresach inwestycyjnych planuje się wykonanie IV etapu zwodociągowania gminy, poprzez wybudowanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Stręgoborzyce, Rudno Górne, Dobranowice, Żydów, Igołomia (Luborzyczka), Tropiszów(część), 
Budowa urządzeń Urządzenia te pozwolą na utrzymanie właściwego ciśnienia wody w sieci wodociągowej, a co za tym idzie dostarczenia wody szczególnie tym miejscowościom najwyżej położonym ponad poziomem morza (Rudno Górne, Dobranowice, Stręgoborzyce, Żydów). 
Drugim zasadniczym celem budowanych urządzeń jest zaspokojenie zwiększonych potrzeb dobowych i sezonowych przez odbiorców wody (mieszkańców całej gminy), którym zostanie zabezpieczona ciągła dostawa wody w odpowiedniej ilości i jakości. 
Dokończenie wodociągowania Gminy uzależnione jest wybudowaniem urządzeń, które wytworzą i utrzymają właściwe ciśnienie wody w sieci wodociągowej oraz zaspokoją potrzeby jakościowe i ilościowe wody dostarczanej wszystkim miejscowościom w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Docelowym rezultatem projektu będzie zabezpieczenie w odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej dla 7611 mieszkańców podkrakowskiej gminy, mieszkańców dotąd pozbawionych wody do picia spełniających wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.