XXIV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

27 września 2017

W dniu 18 września 2017r. odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce   w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach.

Pierwszy punkt porządku obrad został poświęcony ocenie funkcjonowania służby zdrowia na terenie gminy. Na posiedzenie Rady w tej sprawie zostali zaproszeni: Pani Janina Dobaj- Dyrektor SPZOZ Proszowice, Pani H. Jastrząb Kierownik Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach, Pani Barbara Szałkowicz-Dziób –Kierownik Ośrodka Zdrowia w Igołomi. Jednak żadna z w/w osób na posiedzenie Rady nie przybyła. Pani J. Dobaj swoją nieobecność tłumaczyła obowiązkami służbowymi, Pani H Jastrząb przebywała wówczas na urlopie wypoczynkowym, Pani B. Szałkowicz- Dziób nie mogła przybyć z powodu obowiązków służbowych- dużej ilości pacjentów. Na posiedzenie Rady przybyły Panie pielęgniarki z ośrodków zdrowia w Igołomi i Wawrzeńczycach: Pani Halina Smyksy oraz Pani M. Pawelec. Panie w swoich wypowiedziach odniosły się do działań podejmowanych przez ośrodki oraz do przedłożenia statystki w zakresie ilości zapisanych do ośrodków pacjentów, ilości przyjętych pacjentów, przeprowadzonych badań itp.

Nieobecność osób zaproszonych wzbudziła oburzenie radnych i sołtysów z uwagi na to, że w ośrodku Zdrowia w Wawrzeńczycach od miesiąca stycznia 2017r.  nie ma lekarza pediatry, a w miesiącu wrześniu br. pracę w ośrodku pełnią tylko pielęgniarki z uwagi na urlopy lekarzy. Obsługa pacjentów w ośrodku w Wawrzeńczycach od początku roku nie była wystarczająca ale obecnie nie ma jej wcale. W ośrodku zdrowia w Igołomi podstawową opiekę zapewnia 2 lekarzy oraz lekarz pediatra przyjmujący małych pacjentów dwa razy w tygodniu co z uwagi na dzieci nie jest wystraczające.W związku z powyższym Radni podjęli decyzję o zwołaniu w temacie służby zdrowia sesji nadzwyczajnej na którą zostaną zaproszeni: senatorowie, posłowie, marszałkowie, starosta – gdyż Rada jest w obecnej sytuacji bezsilna a osoby odpowiedzialne za służbę zdrowia nie wyrażają woli podjęcia działań, czy choćby rozmów.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada podjęła szereg uchwał mający na celu zwiększenie ilości zajęć dydaktycznych rozszerzających zakres wiedzy a także nowych możliwości poznawczych dla uczniów oraz zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci  w wieku 3-4 lat z terenu gminy. Projekty te to: „Ćwiczę umysł” w ramach PROW, „Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-4 letnich na obszarze Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” PROW 2014-2020,” MY DIGITAL SCHOOL BAG” (Mój cyfrowy tornister ) Program Erazmus +, „ FOLK HERITAGE AROUND THE EUROPE”-keepourtraditions (Dziedzictwo Regionalne Europy zachowajmy nasze tradycje) Program Erazmus+. Autorami wymienionych projektów są: H. Jończyk, K. Kaznowska, R. Pomykalska, E. Łach.

Rada wyraziła wolę przystąpienia do porozumienia o utworzeniu Klastra Energii Korona Północnego Krakowa mającego na celu podjęcie działań w celu pozyskania środków zewnętrznych na projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii. Obecnie 40 właścicieli z terenu naszej gminy podjęło decyzję o inwestycji w odnawialne źródła energii. Ponadto Rada wyraziła wolę zawarcia porozumienia z gminami powiatu krakowskiego w zakresie wspólnego zakupu energii elektrycznej na lata 2018-2019.

W kolejnych punktach porządku obrad Rada dokonała zmian w budżecie gminy, zaktualizowała Wieloletnią Prognozę Finansową.

Pan J. Rysak- Wójt gminy zwrócił uwagę na to że przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2024 jest bardzo ważnym dokumentem, który wprowadza ważne inwestycje infrastrukturalne na terenie gminy takie jak rozpoczęcie budowy kanalizacji i kontynuacja wodociągowania gminy.Na zadanie dotyczące wodociągowania gminy obejmujące część Tropiszowa, część Igołomi, Żydów, Stręgoborzyce, Wygnanów zapisana została kwota 6,2 mln zł. Wykonawca dotychczas wykonał prace na kwotę ponad 2 mln zł.. Planowane zakończenie inwestycji to 30 wrzesień 2018 r. Inwestycja ta realizowana jest ze środków własnych natomiast mieszkańcy partycypują w budowie przyłączy. Kolejnym zadaniem jest "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki (w ograniczonym zakresie). Jak już wcześniej informowałem tą inwestycję musimy realizować bo w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska mamy zaplanowane środki unijne w kwocie 5,6 mln na naszą gminę. W WPF-ie na lata 2018 - 2019 zapisujemy kwotę 10 mln zł. w podziale 6 mln na rok 2018 r. i 4 mln na rok 2019 r. Zakres rzeczowy w porównaniu do wstępnych założeń został znacznie ograniczony z uwagi na koszty. Zakres zadaniaobejmuje nieznaczną część Pobiednika Wielkiego i nie obejmuje tzw. "morgów" w Pobiedniku Małym. Koszt zadania jest duży z uwagi na badania geologiczne które potwierdziły, że teren w Pobiedniku Małym jest trudny, wilgotny. Prace pod kanalizację nie mogą być wykonywane rozkopem tylko "przepychem" a w takim przypadku należy stosować rury kamionkowe, które są drogie. Zadanie powyższe realizowane będzie w ograniczonym zakresie bo na to nie mamy środków a zaciąganie jeszcze większego kredytu spowodowałoby utratę płynności finansowej przez gminę. Ponadto przed nami kończenie wodociągowania gminy w miejscowościach Rudno Górne i Dobranowice.

Ponadto w najbliższych latach zaplanowane mamy do realizacji następujące zadania:

- "Termomodernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Pobiedniku Małym"za kwotę 700 tys. zł. przy dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

- udzielenie pożyczki Klubowi Sportowemu "Wiarusy" Igołomia z przeznaczeniem na  budowę boiska ze sztucznej murawy, siłowni w wysokości 700 tys. zł. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w kwocie 300 tys. zł. z PROW.

- realizacja zadania "Remont budynku szkoły w Dobranowicach" w ramach rewitalizacji wsi, pod warunkiem pozyskania środków unijnych na to zadanie

- budowa strefy rekreacyjno-sportowej w Żydowie przy dofinansowaniu unijnym

- budowa placu zabaw w Stręgoborzycach jeśli zostaną pozyskane środki unijne

- "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci 3-4 letnich" -koszt zadania: 663 tys. zł. (dofin.553 tys.  zł. )

- budowa zaplecza sportowego dla Klubu Sportowego "Nowa Wawrzynianka" pod warunkiem, otrzymania dofinansowania w wysokości co najmniej 50% .

- realizacja tzw. miękkich projektów dofinansowanych ze środków unijnych realizowanych  przez szkoły" Modernizacja kształcenia zawodowego",  "Ćwiczę umysł"

- przygotowanie do realizacji budowy strzelnicy przez LOK.

Rok przyszły i lata następne będą czasem dużych inwestycji.  Szacunkowy koszt tych  inwestycji to ponad 20 mln zł. . Przed nami lata wielkich wyzwań, sytuacja wymagać będzie dużego zaangażowania finansowego i obsługi technicznej tych inwestycji: projekty, pozwolenia na budowę, wnioski o środki unijne, realizacja inwestycji i rozliczanie tych projektów.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2017 wynosi 2,628 mln zł. Aby przedstawione powyżej zadania inwestycyjne zrealizować (mimo dofinansowania zewnętrznego) musimy zaciągnąć kredyt. Najwyższe zadłużenie w WPF-ie planowane jest w roku przyszłym (2018) i będzie wynosić 5 091 924 zł. Wskaźnik zadłużenia przy takim kredycie w roku 2018 wynosi 10,63%. co oznacza, że w 2018 r. mogłaby gmina na obsługę długu (gdyby była taka potrzeba) przeznaczyć jeszcze dodatkowo  kwotę 2,9 mln zł. takich działań jednak nie podejmiemy z uwagi na koszty. Mamy jednak nadzieję że wskaźniki zadłużenia będą niższe jeśli kwoty realizacji zadań po przetargach będą niższe, pozyskamy zwrot VAT-u oraz pozyskamy dofinansowania ze środków unijnych.

W końcowych punktach porządku obrad Rada podjęła uchwałę  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz uchwaliła warunki, zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto Rada podjęła uchwałę w sprawie  przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Zmiana dotyczy terenu położonego w Stręgoborzycach w zakresie umożliwiającym prowadzenie na tym terenie usług o charakterze sportowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Konieczność zmiany planu podyktowana jest planami Ligi Obrony Kraju w przedmiocie budowy strzelnicy sportowej wraz z zapleczem parkingowym oraz amfiteatrem. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-09-27
Data publikacji:2017-09-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:744