Igołomia-Wawrzeńczyce

Komunikaty

 
 
 
 
 
 
 
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2023

Obwieszczenie i decyzja z dnia 30.11.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków (odc. od km. 318+900 do 331+152)”

Obwieszczenie z dnia 24.11.2022 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce – Rudno Górne – Więckowice – Łaganów – Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne – Dobranowice – Rudno Dolne - Wawrzeńczyce”

Decyzja oraz Obwieszczenie z dnia 15.11.2022 - dot. umorzenia postępowania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce – Rudno Górne – Więckowice – Łaganów – Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne – Dobranowice – Rudno Dolne - Wawrzeńczyce” z uwagi na jego bezprzedmiotowość

Obwieszczenie i decyzja z dnia 25.10.2022 - uwarunkowania środowiskowe dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowościach: Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki, Koźlica, Zofipole, Igołomia, Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce”

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. Świętokrzyskiego (odc. od km. 318+900 do 331+152)”

Informacja RDOŚ w Krakowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa lewego wału p. powodziowego rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do ujścia rzeki Nidzicy. Odcinek 1 – Lewy wał rzeki Wisły od ujścia potoku Kościelnickiego do przepompowni P1, gm. Igołomia - Wawrzeńczyce (14,520 km)”,

Informacja Starosty Krakowskiego z dnia 12.04.2022 w sprawie AB.V.6740.1.415.2020.KM


 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7.03.2022 dot. rozbudowy ulic Łozińskiego i Dybowskiego w Krakowie


Zawiadomienie o zabraniu materiału z dnia 20.10.2021 - „Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Złotniki – Łaźnia”


 

Postanowienie z dnia 13.10.2021 - „Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Złotniki – Łaźnia”


 

Postanowienie oraz Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce – Rudno Górne – Więckowice – Łaganów – Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne – Dobranowice – Rudno Dolne - Wawrzeńczyce”


 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce – Stręgoborzyce – Rudno Górne – Więckowice – Łaganów – Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne – Dobranowice – Rudno Dolne - Wawrzeńczyce”


 

Zawiadomienie -  „Kontynuacja eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Złotniki – Łaźnia”


 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej

Obwieszczenie


Decyzja - umorzenie postępowania dot. zmiany stosunków wodnych w Złotnikach

Decyzja


Decyzja o umorzeniu postępowania „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o.o. nr KRA7017_A na nieruchomości położonej w Igołomi działka nr ewid. 157 obręb Igołomia”

Decyzja


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - „Rozbudowa zakładu sałat i sałatek warzywnych, owocowo – warzywnych i owocowych w Stręgoborzycach 125” planowanego do realizacji w miejscowości Stręgoborzyce na działce nr 909/2.

 Decyzja

Charakterystyka


 

Zawiadomienie - „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 sp. z o.o. nr KRA7017_A na nieruchomości położonej w Igołomi działka nr ewid. 157 obręb Igołomia”

 Zawiadomienie


„Obieranie warzyw okopowych i ich pakowanie prowadzone w przystosowanym do tych potrzeb budynku”

Postanowienie

Zawiadomienie


 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa zakładu sałat i sałatek warzywnych, owocowo – warzywnych i owocowych w Stręgoborzycach 125” planowanego do realizacji w miejscowości Stręgoborzyce na działce nr 909/2. 

Decyzja

ObwieszczenieDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.08.2017 - R.6220.2.2017
 

Decyzja

Obwieszczenie


 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 19.07.2017 znak R.6220.5.2017

Zawiadomienie


 

Zawiadomienie o wznowieniu postępowania z dnia 4.05.2017

zawiadomienie


 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8.03.2017 - R.6220.11.2016 

Decyzja

Obwieszczenie

Załącznik


 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.02.2017 - R.6220.8.2016

Decyzja

Obwieszczenie


 

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja

Obwieszczenie


  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce na os. Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów z włączeniem ul. Betonowej w Krakowie”

Materiał dowodowy

Postanowienie


 

Zawiadomienie o zgromadzonym materiałem dowodowym do wydania decyzji „Rozbudowa istniejącej hali magazynowania, konfekcjonowania i sortowania płodów rolnych, zaplecza socjalno-biurowego, utwardzenia terenu (placu manewrowego) ogrodzenia”.

 

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej hali magazynowania, konfekcjonowania i sortowania płodów rolnych, zaplecza socjalno-biurowego, utwardzenia terenu (placu manewrowego) ogrodzenia” planowanego do realizacji w miejscowości Tropiszów na działkach o numerach ewidencyjnych 372/1 i 373/1

 

 

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej


 

D E C Y Z J A
dotycząca zmiany ostatecznej decyzji z dnia 8 marca 2016 znak R.6220.1.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


 Decyzja z dnia 14.07.2016 - środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację  przedsięwzięcia pn. . „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Igołomia – Wawrzeńczyce na os. Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów z włączeniem ul. Betonowej w Krakowie”


 

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZASIEDZENIA DZIAŁKI 196/2 W ŻYDOWIE 


 

 

 


 

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 8 marca 2016 znak R.6220.1.2016 - Rozbudowa linii technologicznej do odbioru warzyw masowych w zakładzie konfenkcjonowania i przechowywania warzyw „Mączka” / budowa trzech wiat o konstrukcji stalowej, utwardzenie placu manewrowego, rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stręgoborzyce


 

Postanowienie z dnia 26 lutego 2016 znak R.6220.1.2016


 

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa linii technologicznej do odbioru warzyw masowych w zakładzie konfenkcjonowania i przechowywania warzyw „Mączka” / budowa trzech wiat o konstrukcji stalowej, utwardzenie placu manewrowego, rozbudowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Stręgoborzyce”


 

 


 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


 

Wszczęcie postępowania - uwarunkowania środowiskowe - kanalizacja Pobiednik Wielki i Pobiednik Mały (plik pdf)


D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie granic eksploatacji złoża piasków i żwirów „Wawrzeńczyce – Kępa” planowanego do realizacji w miejscowości Wawrzeńczyce (plik pdf)


Postanowienie z dnia 21.01.2015 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisku dla planowanego przedsięwzięcia pn. : „Poszerzenie granic eksploatacji złoża piasków i żwirów „Wawrzeńczyce – Kępa” planowanego do realizacji w miejscowości Wawrzeńczyce (plik pdf)


Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2015 r.