Igołomia-Wawrzeńczyce

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOT. ZBIORCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przypomina, że gminna zbiorcza sieć wodociągowa jest mieniem publicznym i jest poddawana okresowym przeglądom, w trakcie których ujawniane są m.in. przypadki zniszczeń w infrastrukturze komunalnej.

W związku z powyższym Urząd Gminy zawiadamia, że wszystkie  zniszczenia infrastruktury wodociągowej (np. zasuw, hydrantów, słupków z oznaczeniami, tabliczek z domiarami) zgłaszane będą na policję, z późniejszym skierowaniem sprawy do sądu, zaś osoby dopuszczające się tego typu zniszczeń i uszkodzeń (np. podczas prac polowych) ponosić będą odpowiedzialność karną za zniszczenie mienia komunalnego.

         Jednocześnie Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przypomina wszystkim mieszkańcom, których posesje są przyłączone do sieci wodociągowej, o konieczności utrzymywania w należytym stanie technicznym zasuw domowych, które w przypadku awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku zabezpieczają mienie przed zalaniem. Zasuw nie należy zasypywać, betonować, nakrywać przedmiotami, nie należy również usuwać tabliczek z domiarami. Tego typu działania w przypadku awarii wydłużają czas zamknięcia dopływu wody do posesji.