Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi – Wawrzeńczycach

Delegaci na Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi – Wawrzeńczycach wybrani na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych OSP

Dobranowice –  Andrzej Micuda (prezes), Wojciech Guzik (naczelnik), Łukasz Jasonek (skarbnik)

Igołomia-Zofipole – Maciej Strzelecki (prezes), Mateusz Strączek (wiceprezes), Henryk Bulanda (gospodarz)

Pobiednik Mały – Tomasz Wyszogrodzki (prezes), Kamil Migas (naczelnik), Marek Żabicki (czł. komisji rewiz.)

Rudno Górne – Michał Nowak (prezes), Michał Czarek (naczelnik)

Stręgoborzyce – Konrad Szterleja (prezes), Adam Belski (czł. czynny), Zbigniew Giemza (skarbnik)

Tropiszów – Stanisław Wilkosz (prezes), Tadeusz Bracha (naczelnik), Henryk Szela (gospodarz), Kazimierz Semper (skarbnik)

Wawrzeńczyce – Krzysztof Mietła (skarbnik), Mariusz Latała (czł. komisji rewiz.), Adam Kamiński (czł. komisji rewiz.), Bogdan Łuczywo (czł. czynny)

Złotniki – Maciej Skalski (prezes), Karol Cygan (wiceprezes), Dominik Mączka (kronikarz)

Żydów – Andrzej Migas (prezes), Dawid Adamczyk (naczelnik), Tomasz Dziura (skarbnik)

 

 

ZJAZD ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

Uchwałą nr 1/04/2016 z dnia 11.04.2016r. Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Igołomi – Wawrzeńczycach na dzień 20.05.2016r. na godz. 9.00 zgodnie z regulaminem i statutem zwołał Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP. Tym razem obrady miały miejsce w budynku OSP Igołomia-Zofipole (w sali „DOMU U PALUCHA” ). Zjazd odbył się planowo, a uczestniczyli w nim z głosem decydującym delegaci (posiadający mandaty) oraz z głosem doradczym przedstawiciele do nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP wybrani na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych ze wszystkich dziewięciu OSP działających na terenie gminy, a także członkowie ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego i zaproszeni goście: Z-ca Dowódcy JRG 4 w Krakowie – kpt. Zygmunt Wencowski, Przewodniczący Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce – Pan Stefan Nawrot, Wójt Gminy – Pan Józef Rysak, Z-ca Wójta – Pan Henryk Jończyk, Komendant Gminny OSP – druh Jan Dzięga.

Otwarcia Zjazdu, wprowadzenia i powitania przybyłych Gości Zaproszonych, Delegatów i Przedstawicieli dokonał Prezes ustępującego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Andrzej Knapik, wybrany następnie na Przewodniczącego Zjazdu. Sekretarzem Zjazdu została wybrana Pani Beata Arcyz – zajmująca się w Urzędzie Gminy sprawami pożarnictwa, pełniąca dotychczas funkcję Sekretarza ZOG ZOSP. Na prośbę Przewodniczącego Zjazdu zebrani minutą ciszy uczcili pamięć wszystkich druhów, którzy odeszli z szeregów OSP w minionej kadencji. Przewodniczący odczytał i podał pod głosowanie porządek obrad i regulamin zjazdu – przyjęty jednogłośnie przez delegatów. Powołano Komisje Zjazdowe: mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków.

Z kolei Prezes ZOG ZOSP Andrzej Knapik złożył obszerne sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi – Wawrzeńczycach. W referacie przedstawił dane organizacyjne, działalność statutową Zarządu i Prezydium w minionej kadencji, pracę społeczno wychowawczą, działalność kulturalną, krótko omówił sprawy odznaczeń i wyróżnień, złożył podziękowania członkom OSP i działaczom Związku, omówił pracę na rzecz poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej, udziału w akcjach ratowniczych, działalności prewencyjnej, szkoleniowej, przedstawił zestawienie najważniejszego sprzętu w jaki są wyposażone jednostki OSP na terenie gminy, poinformował zebranych o szeregu inwestycjach związanych bezpośrednio i pośrednio z pożarnictwem i działalnością OSP na terenie gminy, zrealizowanych w minionej 5-letniej kadencji ze środków budżetu gminy z dofinansowaniem z zewnątrz (zarówno unijnym jak i krajowym). Na koniec poinformował o sprawach finansowo – gospodarczych i złożył podziękowania za pomoc, współpracę i zrozumienie samorządowym władzom gminnym, w szczególności  Radzie Gminy na czele z Panem Przewodniczącym, Wójtowi, jego Zastępcy, Skarbnikowi, Pani Sekretarz i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy.

Po odczytaniu protokołów z posiedzeń konstytuujących składy poszczególnych Komisji Zjazdowych, sekretarz Komisji Rewizyjnej ZOG ZOSP druh Krzysztof Mietła odczytał sprawozdanie z działalności Komisji w ostatnich 5 latach, kończąc wnioskiem o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu. 

W rozpoczętej przez Przewodniczącego Zjazdu dyskusji głos zabierali kolejno: Wójt Gminy Józef Rysak, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot i Z-ca Dowódcy JRG4 Zygmunt Wencowski.  We wszystkich wypowiedziach przewijały się podziękowania kierowane do druhów za ofiarną służbę i udział we wszelkiego rodzaju  akcjach ratowniczych (m.in. podczas wypadków drogowych, pożarów, przy usuwaniu skutków wichury, powodzi i podtopień, za pomoc w organizacji i zabezpieczeniu imprez wiejskich, gminnych a także o szerszym charakterze jak np. cykliczna impreza masowa Małopolskie Święto Warzyw na lotnisku w Pobiedniku Wielkim. Padały głosy uznania i pozytywne oceny działalności zarówno Zarządu Oddziału Gminnego jak i Zarządów poszczególnych OSP w ostatnich latach, wspominano o rozwoju jednostek, lepszym wyszkoleniu druhów i znacznie zwiększonym w ostatnich latach wyposażeniu OSP.

 Wójt Gminy wraz z  Przewodniczący Rady Gminy i Prezesem ZOG ZOSP wręczyli Prezesom wszystkich Jednostek OSP pamiątkowe statuetki / dyplomy z podziękowaniami za działalność i ofiarną służbę w kadencji 2011-2015. Okazałe pamiątki otrzymali: Grzegorz Flesiński (Dobranowice), Henryk Bulanda (Igołomia-Zofipole), Tadeusz Tacik (Pobiednik Mały), Jan Zapała (Rudno Górne), Konrad Szterleja (OSP Stręgoborzyce), Stanisław Wilkosz (OSP Tropiszów), Maciej Duda (OSP Wawrzeńczyce), Tomasz Skalski (OSP Złotniki), Robert Kopeć (OSP Żydów). Pamiątkowe statuetki z podziękowaniami otrzymali także: Prezes ZOG ZOSP Andrzej Knapik, Sekretarz Beata Arcyz i kończący służbę Komendant Gminny Jan Dzięga, który poza tym otrzymał pamiątkowy toporek strażacki ze specjalną dedykacją od wszystkich OSP z terenu Gminy. Ustępujący Komendant OSP również złożył podziękowania za wieloletnią współpracę z Przewodniczącym Rady, Wójtem Gminy i Prezesem ZOG ZOSP.

W sprawozdaniu złożonym przez Komisję Mandatową, jej Przewodniczący Konrad Szterleja poinformował zebranych, że w Zjeździe uczestniczy 82 % ogólnej liczby Delegatów, a w związku z tym jest on prawomocny do podejmowania uchwał.   

Po złożeniu sprawozdań z pracy Komisji Wyborczej pod przewodnictwem Henryka Szeli oraz Komisji Uchwał i Wniosków pod przewodnictwem Adama Belskiego , w odczytanych w kolejności nr 1 – 6 podjętych na Zjeździe uchwałach – kolejno: udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, zatwierdzono skład nowego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, zatwierdzono skład Komisji Rewizyjnej Oddziału, wybrano Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz Przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, podjęto zadania na najbliższą kadencję i uchwalono program działania Oddziału Gminnego na lata 2016 – 2020, w którym wśród najważniejszych punktów wymieniono: kontynuowanie ścisłej współpracy z samorządem terytorialnym oraz Komenda Wojewódzką, Komendą Miejską i JRG 4 w Krakowie, podejmowanie działań w celu sukcesywnej wymiany najstarszego taboru samochodowego w OSP, rozbudowę siedziby OSP Pobiednik Mały, kontynuowanie programów „Małopolskie Remizy” i „Bezpieczny Strażak”.

 

Delegaci zatwierdzili nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego oraz skład Komisji Rewizyjnej, wybrali Przedstawicieli  do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie oraz Delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie.

Na koniec podsumowano obrady Zjazdu, Przewodniczący Zjazdu, a zarazem ponownie wybrany Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Andrzej Knapik podkreślił, że przed nowym Zarządem równie trudny jak w minionej kadencji okres pracy i działalności, w którym priorytetem będzie dalsze szkolenie druhów oraz wymiana najstarszego taboru samochodowego w jednostkach. Prezes podziękował wszystkim za przybycie i aktywny udział, po czym zamknął obrady. Zjazd zakończył się przygotowanym przez organizatorów uroczystym obiadem.   

Zestawienie ważniejszego sprzętu jakim aktualnie dysponują wszystkie jednostki OSP działające na terenie Gminy:  2 samochody bojowe ciężkie (Jelcz, Mercedes), 7 samochodówi gaśniczych średnich (1 Renault, 2 Jelcz, 4 Star), 3 samochody gaśnicze lekkie Żuk, 1 gaśniczy lekki (Volkswagen transporter), 3 specjalne ratownictwa technicznego (1 Ford, 1 Lublin, 1 Renault Master), 2 lekkie samochody operacyjne (Polonez, Opel Astra), 13 motopomp szlamowych (4 WT40X, 8 WT30X, 1 WT20X), 2 pływajace (Niagara, Posejdon), 1 motopompa Volkswagen, 12 pił do drewna, 1 piła do betonu i stali, 3 agregaty hydrauliczne Holmatro, 10 agregatów prądotwórczych, 1 agregat wysokociśnieniowy Robin, 12 kpl. aparatów powietrznych, 1 wentylator oddymiający. W zamiarze jest zakup poduszek powietrznych przydatnych podczas wypadków i kolizji na drogach.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi – Wawrzeńczycach 

PREZYDIUM

Andrzej Knapik – Prezes

Robert Kopeć – W-ce Prezes (OSP Żydów)

Maciej Skalski – W-ce Prezes (OSP Złotniki)

Beata Arcyz – Sekretarz

Stanisław Wilkosz – Skarbnik  (OSP Tropiszów)

Andrzej Micuda – Czł. Prezydium (OSP Dobranowice)

Maciej Strzelecki – Czł. Prezydium (OSP Igołomia-Zofipole)

KOMENDANT GMINNY

Konrad Szterleja (OSP Stręgoborzyce)

CZŁ. ZARZĄDU

Tadeusz Bracha (OSP Tropiszów)

Henryk Bulanda (OSP Igołomia-Zofipole)

Karol Cygan (OSP Złotniki)

Szymon Gawlikowski (OSP Wawrzeńczyce)

Kamil Migas (OSP Pobiednik Mały)

Mariusz Migas (OSP Wawrzeńczyce)

Michał Nowak (OSP Rudno Górne)