Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Jednogłośne wotum zaufania oraz absolutorium dla Pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce podczas XLII sesji w dniu 29 maja 2023 roku 
w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach zapoznała się z „Raportem o stanie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2022”.

Na mocy ustawy o samorządzie gminnym wójt przedstawia radzie dokument stanowiący podsumowanie działalności władzy wykonawczej w roku poprzednim (raport dostępny jest na BIP gminy). Raport przedstawił Pan H. Jończyk Zastępca Wójta, po czym Radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania dla Pana Józefa Rysaka -Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. W kolejnym punkcie obrad Pan J. Rysak wójt gminy przedstawił informację dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022. Budżet  2022 roku  to siedemnasty z kolei budżet realizowany przez Pana Józefa Rysaka. Po stronie dochodów budżet zamknął się kwotą: 49 516532zł.  Dochody według  planu  wykonane zostały w  99,37%. Wydatki budżetu  wykonano na kwotę 53 102734zł. co stanowiło
84,36 % zaplanowanych wydatków. Radni Gminy po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym gminy, informacją o stanie mienia komunalnego, pozytywną opinią Komisji Rewizyjnej oraz pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
z wykonania budżetu gminy udzielili Panu Józefowi Rysakowi – Wójtowi Gminy jednogłośnie absolutorium. Pan J. Rysak złożył podziękowania za współpracę Radzie Gminy na czele z Przewodniczącym Rady, Komisjom Rady, sołtysom oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych.

Podczas XLII sesji Radni zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności:

-  Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Pani Agnieszka  Wawrzeń Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w przedstawionej w formie multimedialnej prezentacji zaprezentowała wielość zajęć stałych prowadzonych w roku 2022 przez kadrę centrum. Następnie omówiła kalendarium wydarzeń jakie miały miejsce w centrum począwszy od wieczoru kolęd i pastorałek, poprzez wieczór niespodzianek z okazji Dnia Kobiet, rękodzieło wielkanocne, wakacje z centrum a  kończąc na jarmarku  dyniowym i kiermaszu bożonarodzeniowym. 

- Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami przedstawiła Pani Małgorzata Zimny Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z filiami. W pierwszych słowach swej wypowiedzi poinformowała o zasobach książkowych naszych bibliotek. Księgozbiór biblioteczny liczy 23340 woluminów. W roku ubiegłym zakupiono 433 nowe książki, pozyskano środki w kwocie 28 550zł. na zakup sprzętu komputerowego do biblioteki. Analizując czytelnictwo w roku 2022 zarejestrowano łącznie 782 osoby, wypożyczono 8725 książek. W bibliotece udostępniono 3462 książki a bibliotekę odwiedziło 7376 osób.
W ramach popularyzacji biblioteki i czytelnictwa organizowano  odwiedziny w bibliotece dla najmłodszych, spotkania z autorami książek, konkursy, warsztaty  plastyczne. Kontynuowano akcje pn. „ Czytamy z Sercem”  oraz „Dzień Głośnego Czytania”.

- Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Igołomi-Wawrzeńczycach za rok 2022 przedstawiła Pani Katarzyna Ulicka Kierownik GOPS. W 2022 roku pomocą społeczną objęto 128 rodzin. Główne powody przyznania pomocy to: długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność oraz ubóstwo. Mieszkańcy gminy byli objęci  w minionym roku wsparciem w postaci:

- zasiłków stałych – 27 rodzin  wsparcie w kwocie 160.135 zł.,

- składki na ubezpieczenie  zdrowotne – 24 osoby  na kwotę 12.772 zł.,

- zasiłków okresowych – 5 rodzin  kwota wsparcia 5.102 zł.,

- realizowano rządowy programu: „Posiłek w szkole i w domu”- 79 osób skorzystało z tej formy pomocy na kwotę – 77.035 zł.,

- zasiłków celowych – 73 rodziny na kwotę 62.031 zł.,

- usług opiekuńczych – 4 osoby – 9.870 zł.,

- pokrycia kosztów pobytu w DPS – 7 osób na kwotę 239.337 zł.,

- świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego -220 rodzin na kwotę 2.099.864,30 zł.

- świadczeń wychowawczych – tzw. 500+. Pomocą objęto 1.426 dzieci w wieku do 18 roku życia na kwotę 3.609.808,50zł.Rok 2022 to ostatni rok wypłaty przez samorządy popularnego 500 plus.W 2022 roku pomocą w formie nieodpłatnego otrzymania żywności objęto 309 osób. Żywność wydawana jest w Caritas Krakowskimi Caritas Kieleckim.
Z tej formy pomocy korzystali również uchodźcy -obywatele ukrainy przebywający na terenie gminy. Rok 2022 to 4 rokfunkcjonowania na terenie gminy Klubu Malucha. Obecnie mamy na naszym terenie dwie takie placówki w Igołomii w Złotnikach zapewniające opiekę 50 dzieciom. Od 2020 roku na terenie miejscowości Koźlica funkcjonuje Klub Senior+, przeznaczony dla osób w wieku 60+. W minionym roku  wsparciem w ramach klubu objęto 15 seniorów.Oferta skierowana do seniorów to: zajęcia z fizjoterapeutą, wyjazdy, warsztaty, wspólne wykonywanie robótek ręcznych, majsterkowanie oraz spotkania integracyjne z dziećmi. Wydatki na działalność placówki to kwota 242.381,96 zł  w tym z budżetu państwa -29.013,96 zł . W  roku poprzednim z budżetu państwa w związku ze zwiększonymi kosztami utrzymania do osób uprawnionych została skierowana oferta wsparcia realizowanego przez ośrodek pomocy. Były to następujące formy pomocy:

  • dodatki osłonowe 1320 świadczeń na kwotę 011,95zł.,
  • dodatki na zakup pelletu - 43 świadczenia na kwotę 129.000zł.,
  • dodatki na zakup drewna kawałkowego – 12 wniosków na kwotę 12.000zł.

W grudniu 2022 roku  rozpoczęto przyjmowanie  wniosków o dodatki  energetyczne dla osób, które ogrzewają swoje domy prądem, świadczenia te zostały wypłacone w 2023 roku.

 

Następnie Pani Iwona Kubik Sekretarz Gminy przedstawiła sprawozdaniem ze współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Sprawozdanie objęło tylko najważniejsze zadania i działania podejmowane przez Stowarzyszenia działające na terenie gminy gdyż oferta ich jest bardzo szeroka dla dzieci i mieszkańców z terenu gminy. Działania realizowane są w zakresie kultury fizycznej i sportu, sportu strzeleckiego, propagowania zdrowego stylu życia. Panie zrzeszone w kołach gospodyń wiejskich nie tylko promują naszą gminę na uroczystościach na gruncie powiatu, województwa i kraju ale także dbają o atrakcje kulturalne, kulinarne w swoich małych ojczyznach.

W kolejnych punktach porządku obrad Pan H. Jończyk Zastępca Wójta Gminy zapoznał  Radnych z raportem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2022 r. Celem programu jest tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów związanych z alkoholem oraz narkomanią.

Następnie Radni podjęli uchwały w sprawach:

- przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2022.

- podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

- określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonego wsparcia w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rada dokonała zmiany budżetu gminy oraz zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krakowskiemu na realizacę zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1271K Wawrzeńczyce - Stręgoborzyce - Rudno Górne - Więckowice - Łaganów - Proszowice oraz Rozbudowa drogi powiatowej nr 1270K Rudno Górne - Dobranowice - Rudno Dolne - Wawrzeńczyce". W końcowych punktach porządku obrad przyjeto zmianę do statutu gminy w zakresie przekazywania radnym materiałów na sesję w formie elektronicznej.