Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Ostatni etap budowy wodociągu

Wznowione zostały prace przy budowie sieci wodociągowej dla miejscowości Rudno Górne  i Dobranowice -  to już ostatni etap wodociągowania naszej gminy.

Pomimo przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa termin zakończenia prac ustalony w umowie na koniec I kw. 2021r. nie jest zagrożony a na dzień dzisiejszy zrealizowano prawie 90% sieci wodociągowej i większość przyłączy.

            Równolegle z robotami budowlanymi prowadzone są prace projektowe związane z budową hydroforni w miejscowości Rudno Górne oraz dodatkowego spięcia sieci wodociągowej w miejscowości Dobranowice, obydwa przedsięwzięcia mają na celu zoptymalizowanie funkcjonowania sieci wodociągowej w tym rejonie, przede wszystkim poprzez zabezpieczenie odpowiedniego ciśnienia  na całym terenie tych  miejscowości.

            Z problemem niedostatecznego ciśnienia w sieci borykali się ostatnio mieszkańcy kilkunastu nieruchomości w miejscowości Tropiszów w koloniach „Sachalina i „Zakopane”.

            Koneczne stało się dodatkowe przeanalizowanie pracy całego układu wodociągowego co doprowadziło do zamontowania  wiosną br. 4 szt. zasuw sieciowych i zażegnać problem, który stanowił dla mieszkańców dużą niedogodność.

            Należy wyraźnie podkreślić, że sieć wodociągowa na terenie Gminy realizowana była etapami, jej całkowita długość (po oddaniu sieci w Rudnie i Dobranowicach) wyniesie około 130km,  (obecnie około 117km).

            Taki zakres powoduje, że nie wszystko daje się przewidzieć na etapie koncepcji, wiele nowych  uwarunkowań związanych z funkcjonowaniem sieci powstawało w miarę oddawania do użytku kolejnych jej etapów determinując niekiedy konieczność podejmowania działań usprawniających pracę skomplikowanego systemu.

            W najbliższym czasie planowane jest również przeprowadzenie prac modernizacyjnych  pompowni w Wawrzeńczycach i zbiorników wody pitnej w Igołomi.

            Obiekty te jako współpracujący układ, zapewniają bieżące zaopatrywanie w wodę wyżej położonych terenów naszej gminy oraz pozwalają  na zabezpieczenie ciągłości dostaw wody dla całej gminy w przypadku przerw w dostawie wody od MPWiK w Krakowie, spowodowanych na przykład awariami sieci.

            Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce na realizację zadania otrzymała pożyczkę z NFOŚiGW  w wysokości 2.126.738,00 zł., pod koniec 2019r otrzymaliśmy potwierdzenie pozytywnej oceny złożonego wcześniej wniosku o udzielenie pożyczki z NFOŚiGW na inwestycję "Budowa sieci wodociągowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla miejscowości: Rudno Górne, Dobranowice".
            Pożyczka ta jest oprocentowana w wysokości 2% rocznie, jednak zaznaczyć należy, że gmina po spłacie pewnej części udzielonej pożyczki i odsetek będzie mogła złożyć wniosek o umorzenie pozostałej części pożyczki w wysokości do 50% jej wartości. Trzeba dodać, że na budowę wodociągu gmina nie mogła skutecznie aplikować o środki unijne, ponieważ w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich preferowane były gminy górskie i gminy na obszarze których znajdują się Parki Narodowe lub Obszary Natura 200.

We wszystkich dotychczas zrealizowanych etapach wodociągowania obowiązki ciążące na ubiegających się o przyłączenie do sieci w drodze stosownych umów zawieranych  z wszystkimi zainteresowanymi przejęła na siebie gmina, w zamian za to osoby te zdeklarowały się partycypować w  kosztach. Podobnie było obecnie, nie wszyscy jednak  skorzystali z tej okazji.

            Możliwość przyłączenia do zbiorczej sieci wodociągowej dla osób, które nie zdecydowały się partycypować w kosztach budowy przyłącza   powstanie z chwilą zakończenia prac i oddania do użytku sieci wodociągowej.

            W związku  z powyższym po zrealizowaniu, geodezyjnym zinwentaryzowaniu oraz oddaniu do użytku sieci wodociągowej obejmującej obszar, o którym mowa powyżej (planowany termin koniec I kwartału 2021r) osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci wodociągowej winna wystąpić do tut. Urzędu Gminy o wydanie szczegółowych warunków przyłączenia – stosowny druk wniosku o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody znajduje się na stronie internetowej gminy, jest także do pobrania w siedzibie komórki ds. wodociągowania gminy w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.

            W tym miejscu należy przypomnieć, że Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 858) nakłada na gminę obowiązek wybudowania sieci wodociągowej, natomiast zgodnie z art. 15 ust. 2 tejże ustawy „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz do studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenia nieruchomości do sieci”.