Remont i wyposażenie Domu Kultury w Zofipolu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W dniu 28.11.2011r Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013. dla zadania "Remont i wyposażenie Domu Kultury w Zofipolu"

W ramach projektu został wyremontowany i wyposażony Dom Kultury na działkach nr 153/3, 152/3 w Zofipolu. Zakres prac obejmował: prace demontażowe i rozbiórkowe, prace ogólnobudowlane, instalacje wod-kan, instalacje elektryczne odgromowe i teletechniczne, monitoring wizyjny terenu, roboty inżynieryjne i brukarskie, elementy zagospodarowania terenu i mała architektura, wyposażenie. Potrzeba realizacji powyższego projektu, wynikała nie tylko z chęci zagospodarowania niszczejącego budynku, ale była podyktowana troską mieszkańców o sferę edukacyjną wsi. Celem projektu było zorganizowanie miejsca spotkań lokalnej społeczności, rozwijania własnych zainteresowań i siedziby lokalnych grup społecznych Po ocenie wniosku w dniu 19.08.2011r. podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. W ramach przetargu nieograniczonego w dniu 02.04.2012r. został wyłoniony Wykonawca na w/w zadanie - Zakład Remontowo-Budowlany Marian Sikora os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ. Umowa została podpisana w dniu 16.04.2012- kwota zadania po przetargu 382.025,97 zł. Całość prac została zakończona 29.10.2012r. Centrum Kultury i Promocji uzyskało dofinansowanie na w/w zadanie w wysokości 146.879,00zł.


Wieś Zofipole jedna z większych i aktywnych miejscowości w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce a miała do swojej dyspozycji żadnego obiektu. Na wszystkie zebrania, spotkania, posiedzenia Rad Sołeckich korzystali z pomieszczeń sąsiedniej Igołomi. Dzięki staraniom wójta gminy Józefa Ryska, radnego z Zofipola Witolda Więka i sołtysa Krzysztofa Szczęsnego marzenia stały faktem. Długie starania, rozmowy z Agencją Mienia Wojskowego w Krakowie a nawet w Warszawie nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego posterunku policji w Zofipolu stała się własnością gminy. 

30 grudnia 2009 r. Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce Józef Rysak w dniu podpisał Akt Notarialny przenoszący własność z Agencji Mienia Wojskowego na Gminę. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem administracyjnym o powierzchni 283 m2 powierzchni użytkowej, w którym dawniej mieścił się posterunek policji oraz budynkami gospodarczymi ma powierzchnię 13,90 ara. Na ten cel Rada Gminy przeznaczyła 200 tysięcy złotych, jest to kwota po uzyskanej bonifikacie niemalże 50 %. 

Obiekt będzie przeznaczony na realizację zadań własnych gminy, zadań zleconych oraz innych celów publicznych, a w szczególności na potrzeby: 
- utworzenia świetlicy wiejskiej sołectwa Zofipole, 
- zabezpieczenia zaplecza dla prawidłowego funkcjonowania stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Zofipole, 
- zabezpieczenia bazy lokalowej dla planowanego utworzenia na terenie gminy posterunku policji. 


Otwarcie Domu Kultury w Zofipolu

9 listopada 2012 r. w miejscowości Zofipole odbyło się uroczyste otwarcie obiektu dla społeczności lokalnej pod nazwą Dom Kultury w Zofipolu. 

Uroczystość miała wymiar lokalny. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele policji: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji pan Paweł Dzierżak, Naczelnik Wydziału Inspekcji Transportu Drogowego p. Piotr Marzec, Kierownik ds. Marketingu Oddziału Agencji Mienia Wojskowego pan Przemysław Wierzba, Komendant Powiatowej Policji pan Dariusz Pocięgiel, Komendant Komisariatu Policji w Słomnikach pan Marek Kowalik, wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józef Rysak, przedstawiciele Rady Gminy na czele z Przewodniczącym Stefanem Nawrotem, Rada Sołecka i KGW z Zofipola, przedstawiciel Firmy Budowlanej Mariana Sikory z Nowego Targu - wykonawca zadania, inspektor nadzoru Włodzimierz Kozera, Przewodniczący Koła Platformy Obywatelskiej Konrad Szymacha, Prezes Zarządu Gminnego PSL Andrzej Gurda, przedsiębiorca lokalny Tadeusz Kwiatek. Wieś Zofipole, jako nieliczna w gminie nie posiadała do dyspozycji obiektu użyteczności publicznej. 

Dzięki aktywności i zapobiegliwości mieszkańców, szczególnie radnego poprzedniej kadencji pana Witolda Więka, sołtysa wsi Zofipole Krzysztofa Szczęsnego, Prezesa OSP Igołomi - Zofipole pana Aleksandra Jelenia, przedstawicielek KGW i wójta gminy Józefa Rysaka plany, marzenia zrealizowały się. Z końcem 2009 roku gmina nabyła ten obiekt wraz z działką od Agencji Mienia Wojskowego. Obiekt nie był w najlepszym stanie technicznym i wymagał kapitalnego remontu. Dzięki pozyskaniu środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich budynek został kompleksowo zmodernizowany. Całkowity koszt remontu to ponad 382 000 zł., dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 147 000 zł. Wykonawcą prac remontowych na obiekcie była firma pana Mariana Sikory z Nowego Targu a nadzór inwestorski prowadził pan Włodzimierz Kozera. Osoby, które przyczyniły się do realizacji tego zadania to: zastępca wójta Henryk Jończyk, który od samego początku zabiegał o pozyskanie środków na te inwestycję i prowadził bieżącą koordynację w czasie jego realizacji, kierownik referatu budownictwa Andrzej Knapik. W trakcie uroczystości padało wiele ciepłych słów pod adresem wszystkich tych osób, które doprowadziły do efektu finalnego. Po przecięciu symbolicznej wstęgi przez pana wójta Józefa Rysaka, Przewodniczącego Rady Gminy Stefana Nawrota, sołtysa wsi Zofipole Krzysztofa Szczęsnego zaproszeni goście udali się do zwiedzania obiektu na zewnątrz a także jego wnętrz. Mamy nadzieję, ze gospodarze budynku Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich będą przyczyniać się do integracji społeczności lokalnej, a inspiracje twórcze i pozytywne działania pozwolą na urozmaicenie codziennego życia mieszkańców wsi Zofipole. Pomieszczenia na parterze budynku zostały przewidziane dla policji, aby była bliżej mieszkańców i czuwała nad ich bezpieczeństwem. 
Przed budynkiem powstał plac zabaw dla dzieci. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3884